Literae annuae

Litterae annuae neboli výroční zprávy řádových domů Tovaryšstva Ježíšova byly a jsou hojně využívány historiky i specialisty na dějiny umění jako jedinečný zdroj informací o nejrůznějších aspektech života jezuitské komunity. Teprve v poslední době však směřuje zájem jak domácích tak zahraničních historiků a filologů k pochopení samotné geneze textů a snahám o jejich kritické ediční zpracování. Rukopisné texty zpráv jsou badatelům dostupné buď v příslušných archivech a knihovnách nebo v digitalizované podobě on-line. (viz Přehled dochovaný konvolutů literae annuae podle místa původního uložení). Moderní kritické edice zpráv jsou však v celoevropském měřítku dosud výjimkou.

Náš projektový tým si se rozhodl pro postupné zpřístupňování výročních zpráv jednotlivých domů české provincie formu elektronické edice zpracované ve formátu TEI 5, a to postupy, které představuje zveřejněná Metodika evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech.

Digitální edice litterae annuae je určena poučené veřejnosti, badatelům historických oborů i filologům. Chce přinášet vhodné vysvětlující poznámky poskytující také cestu k dalším informačním zdrojům (uloženým např. v databázi BBDR) . Texty budou mnohovrstevnatě prohledavatelné, textově kritický aparát v plné či zjednodušené formě je samozřejmostí. Dlouhodobým cílem projektu je na jedné straně vytvořit fungující prostředí a pracovní postupy pro editování literae annuae a podobných textů, na druhé straně zveřejnit reprezentativní množství výročních zpráv.

Jako první byly v rámci projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši experimentálně zpřístupněny dvě výroční zprávy telčské koleje. Pro text zprávy za rok 1702 byla zvolena forma úplné textově kritické edice, pro zprávu z roku 1729 komentovaná edice se zjednodušeným textově kritickým aparátem.

Přestože prostředí digitální edice LA je vyvíjíme již několik let, stále se nacházíme v  počáteční fází experimentování zejména s možnostmi rejstříkování, vizualizace či propojení s databázemi a uvítáme jakékoli vaše připomínky či pomoc!

Literae annuae provinciae Bohemiae

Tzv. výroční zprávy (literae annuae) patří k nejhojněji dochovaným narativním pramenům řádové provenience v raném novověku, a to přesto že představují zvláštní žánrový typ písemnosti známý pouze z jezuitského řádu. Tyto texty vznikly každoročně ve všech řádových domech a ve více méně závazné struktuře podávaly výkaz činnosti jezuitů v daném místě za poslední rok. Cílem bylo informovat představené v provincii i v řádovém centrum v Římě, ale také spolubratry v provincii.

Více

Lit(t)erae annuae jsou svou podstatou textem na pomezí historické narace a úřední zprávy. Jsou pro badatele hlavním a někdy i jediným pramenem pro dějiny řádových domů a jejich činnost, v dobovém kontextu plnily funkci jak prezentační, tak komemorativní a formační. Prezentace činnosti za příslušný rok sloužila zejména vyzdvižení zásluh a obhajobě či vysvětlení nedostatků před nejvyššími představenými, elogia zemřelých či líčení úspěchů v pastoraci měla být povzbuzením pro členy jiných domů provincie. K nim se texty výročních zpráv dostávaly jako četba u stolu během kolování textu po provincii.

Litterae annuae patřily k povinným písemnostem prakticky od počátku existence řádu, prošly několika proměnami, z nichž nejradikálnější na počátku 40. let 18. století je změnila ze souboru zpráv z jednotlivých domů na tematicky členěné anály celé provincie.

Základní obsahové okruhy výročních zpráv vymezily paragrafy 28 a 29 tzv. formulae scribendi, která je součástí Regulí. První tematický okruh shrnoval informace o personálním složení řádového domu a jeho zemřelých členech. Následovat mělo vylíčení pokroků členů komunity v duchovním životě, jež však bývalo shrnuto jednou obecnou větou, nebo zcela opominuto. Nejobsažnější a nejvýznamnější část výročních zpráv tvořily záznamy o duchovním působení Tovaryšstva. Daleko méně obšírná byla část věnovaná řádovým školám a fungování seminářů či konviktů. Závěr patřil velmi stručným informacím o hospodaření. Poté byly připojovány zprávy ze zvláštních působišť členů řádu, ať už to byly stálé misijní stanice a poutní místa, pravidelné i zvláštní misijní cesty nebo činnost otců v probačních domech.